1- Titularitat del lloc web Postaiqual

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que la titularitat del website Xavier Sanfulgencio Moreno té el N.I.F. nombre 43417449G, La seva bústia de contacte és info@postaliqual.com
Es considerarà Client la persona física o jurídica que adquireixi algun dels productes oferts a la botiga online situada en el website postaliqual.com, considerant Usuaris a totes les persones físiques que accedeixin a l’esmentat website amb qualsevol altre fi.

2-Objecte de les Condicions Generals

Les presents condicions generals (en endavant, les “Condicions Generals”) tenen com a objecte regular les transaccions comercials que sorgeixin entre el titular i els clients de la seva botiga en línia, així com la posada a disposició a Clients i Usuaris de la informació subministrada en el website postaliqual.com.
Les condicions generals que constin en cada moment en el present website seran les vigents en aquell corresponent moment, de manera que la contractació dels productes oferts pel titular i / o la navegació per la botiga en línia postaliqual.com expressa la sencera i incondicional acceptació per part del Client i / o Usuari de les esmentades condicions generals, en la versió publicada pel titular en el moment en què es produeixi l’esmentada contractació / navegació. En tot cas el titular es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, les presents condicions generals.
3- Informació subministrada en el website
El titular realitza tots els seus esforços perquè la informació continguda a la seva botiga en línia sigui veraç i sense errors tipogràfics o de qualsevol altre tipus. En el cas que en algun moment es produís algun error, aliè en tot moment a la voluntat de titular, es procediria immediatament a la seva correcció.
D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i si algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, es comunicarà a l’esmentat Client l’error i el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost. De la mateixa manera, és possible que els continguts del website puguin mostrar, de vegades, informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.
4- Obligacions de Clients i Usuaris
Amb caràcter general els clients i usuaris s’obliguen al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el website, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el website de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets del titular, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.
Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior, durant la utilització del website postaliqual.com els clients i / o Usuaris s’obliguen a:
a) Facilitar informació veraç sobre les dades que, si s’escau se sol·licitin.
b) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del website oa la utilització de serveis que eventualment poguessin oferir-se a través del mateix.
c) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
d) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del titular, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors del titular o en general de qualsevol tercer.
e) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del web, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del titular, els seus proveïdors o tercers.
g) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

5- Realització d’una comanda

Per a la realització d’una comanda a través de la botiga online postaliqual.com el Client haurà de seguir les instruccions que s’indiquin en cada moment per a la compra de productes, així com emplenar el formulari electrònic proporcionat i validar el mateix. Atenent al que assenyala la condició 2.2, la validació d’una comanda per part del Client, amb independència que la compra del producte ofert pel titular arribi a bon port, suposa el coneixement i acceptació expressa per part del Client de la totalitat de els termes i condicions exposades en les presents condicions Generals.
Excepte prova en contra, les dades registrades pel titular constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre el titular i els seus clients. No obstant això, un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, el titular confirmarà al Client, per qualsevol mitjà que permeti el seu arxiu, la recepció i acceptació de la comanda. Un cop acceptat una comanda, el titular ho enviarà a l’adreça indicada pel client.
Els preus i ofertes presentats a la botiga online són vàlids únicament i exclusivament per a comandes realitzades a través d’aquesta, pel que poden no coincidir amb els preus i ofertes vigents en altres botigues del titular a Espanya. En tot cas, la realització d’una comanda implica l’acceptació pel Client d’aquests preus i ofertes. Els preus inclouen el 21% d’IVA
El titular es reserva en tot cas la facultat de contrastar i verificar, per qualsevol mitjà al qual tingui accés, les dades identificatives i circumstàncies personals proporcionades pel Client.
6- Forma de pagament
El Client haurà d’abonar el preu dels Productes mitjançant qualsevol de les formes de pagament que, en el moment de la realització de la comanda, es s’oferissin a la botiga en línia.
El titular d’emetre les factures corresponents a les compres realitzades en suport electrònic, amb la mateixa validesa a les factures emeses en suport paper. Sense perjudici de l’anterior el titular enviarà també al Client, per correu convencional i a l’adreça postal que aquest hagi indicat, una còpia de les esmentades factures.
7- Dret de desistiment i servei d’atenció al Client
El Client tindrà dret a desistir de la compra efectuada, en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils i en les circumstàncies següents:
a) quan el Producte adquirit no li satisfaci,
b) quan el Producte adquirit té defectes d’origen, o
c) quan el Producte rebut no es correspongui amb l’indicat en la comanda.
No seran reemborsables les despeses d’enviament, corrent aquests a càrrec del Client, quan aquest hagi exercit el dret de desistiment per la causa assenyalada com a) en la Condició anterior.
Per a l’exercici del dret de desistiment, així com per a qualsevol incidència o reclamació relacionada amb una comanda, el Client s’haurà de posar en contacte amb el servei d’atenció al client del titular a la direcció info@postaliqual.com

8- Propietat Intel·lectual
Tots els continguts publicats al lloc web i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial del titular o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa del titular o dels titulars corresponents.
9- Protecció de dades de caràcter personal
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el titular informa als clients i usuaris del seu website Postaliqual.com que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en el mateix s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular es Xavier Sanfulgencio.
Les dades personals seran concedits de forma totalment voluntària amb ocasió de la realització d’una comanda, o si escau quan el Client i / o Usuari sol·liciti de titular l’enviament de qualsevol altra informació.
En proporcionar les seves dades personals, el Client i / o Usuari autoritza expressament a titular perquè tracti i incorpori, en el fitxer automatitzat de la seva propietat, aquelles dades personals que hagués proporcionat, així com per a l’enviament de la seva informació comercial mitjançant l’ús dels mateixos. Igualment el Client i / o Usuari accepta expressament que les dades facilitades puguin ser cedides a altres societats del Grup empresarial a què pertany el titular, i que aquestes societats li puguin remetre informació sobre qualssevol béns o serveis que al seu torn comercialitzin. En tot cas, la seva acceptació té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que estableixen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
El titular es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i cancel·lar en el moment en què deixen de ser necessàries per a les funcions per les quals van ser recollides, adoptant així mateix les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal.
El Client i / o Usuari pot exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals; tot això mitjançant comunicació escrita i signada (adjuntant còpia del D.N.I.) dirigida al responsable del fitxer
10- Descàrrec de responsabilitat
El titular no garanteix l’absència de virus, o d’altres elements que puguin causar danys o alteracions en els sistemes informàtics i / o de comunicacions del Client i / o dels Usuaris, o en els seus documents electrònics i / o en els seus fitxers. En conseqüència el titular no respon pels danys i perjudicis ocasionats i que poguessin derivar en interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions dels sistemes informàtics o de comunicacions del Client i / o dels Usuaris.
11- Llei aplicable i jurisdicció
Les presents Condicions Contractuals es subjecten a la legislació espanyola. En concret, es regeixen per les seves pròpies condicions i, en el no previst en elles, pel que disposa la legislació mercantil i legislació sectorial que sigui d’aplicació.
En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.